Våre tjenester

Resultater gjennom dybdekompetanse og erfaring

AGON Solutions AS jobber for at din virksomhet skal oppnå målbare resultater. 

For å oppnå varig effekt er det viktig å forankre løsninger i egen organisasjon.  Dette gjøres gjennom å arbeide med mennesker, prosesser og systemer over tid, samt bidra med tilførsel av kunnskap og skape forståelse for endringer.


Virksomhetsutvikling

AGON Solutions AS bidrar til å utvikle din virksomhet eller organisasjon gjennom kartlegging, analyse og forbedring av verdikjeder og arbeidsprosesser. Målet er bedre ressursutnyttelse, økt kvalitet, forbedret lønnsomhet, økt medarbeidertrivsel og generelt bedre arbeidsprosesser. Det handler i praksis om bedre ressursutnyttelse, kortere ledetider, økt kvalitet og mer kostnadseffektive prosesser.

Styringssystemer, strategi og ansvar

Overordnede strategier må henge sammen med organisasjonens øvrige operative strategier, visjoner og målsetninger. AGON Solutions AS bidrar med bistand i forhold til utvikling av forretningsstrategier og at strategiene realiseres og etterleves i organisasjonen. 

I tillegg bidrar vi med risikoanalyser for å minimere sjansene for uønskede hendelser og tap. 

Infrastruktur, IT, ERP og forretningsstøtte-systemer

Bedrifters valg av IT-løsninger og forretningssystemer blir mer og mer kritisk for bedriftenes forretningsdrift i årene som kommer. 

AGON Solutions bistår i forbindelse med anskaffelse og innføring av IT-løsninger, og hjelper til med å sikre at IT-prosjektene gjennomføres på en god måte og at ny løsning er bedre tilpasset bedriftens behov på en slik måte at totalkostnadene, målt i investering, direkte og indirekte driftskostnader, blir lavest mulig.

Prosjekt- og programledelse

AGON Solutions AS har konsulenter med lang erfaring fra prosjekt og programledelse. Selv i organisasjoner som har lang erfaring med prosjekter, viser forskning at minst 40% av store prosjekter med verdi over 50 MNOK feiler på en eller annen måte. Uavhengig av prosjektstørrelse blir 75% av alle prosjekter alt fra litt, til mye forsinket og 50% overskrider kostnadene. 

Med bistand fra AGON Solutions AS, kan vi hjelpe deg med å få bedre kostnadskontroll, oversikt og styring, samt nå ønskede mål.

Økonomistyring og ledelse

I en del tilfeller er svak økonomistyring en kilde til dårlig lønnsomhet. Vi bistår med økonomisk analyse og økonomiplanlegging i samarbeid med kunden, med henblikk på økt verdiskapning og forbedret likviditet.

Produksjon og innkjøp

Moderne produksjon stiller store krav til teknisk kompetanse blant annet i måleteknikk, tegningsforståelse materialteknologi, kvalitetskontroll og CAD/CAM. 

I tillegg til teknisk produksjonskompetanse, kan AGON Solutions AS bistå med innkjøpskompetanse og assistanse i kjøpe/lage-beslutninger, gjennomgang av leverandørportefølje, strategiske innkjøp og komponentinnkjøp, samt maskinanskaffelser, fabrikkdesign og lay-out.

Salg, markedsføring og forhandlinger

Kunnskap om hvordan øke tilslagsprosenten overfor nye og eksisterende kunder, forhandlingstaktikk og hvordan effektivt markedsføre sine produkter og tjenester, er svært viktig for å nå opp i konkurransen. 

Dette er et forsømt fagområde i mange bedrifter, og mange bedrifter går følgelig glipp av store inntekter på dette området. AGON Solutions AS har lang erfaring med strukturert salgs- og markedsføringsinnsats både rettet mot bedrifts- og forbrukermarkedet og kan bistå i å løfte din bedrifts kompetanse på dette viktige området.

Jus og personalledelse

Mange bedrifter har for lav kompetanse på jus og personalledelse og risikerer å bruke tid og krefter på unødvendige konfliktsituasjoner som over tid kan komme til å skade bedriftskulturen.

AGON Solutions AS kan bidra med kompetanse om arbeidsrett, organisasjonspsykologi, personlighetspsykologi og konflikthåndtering til organisasjoner i omstiling eller utvikling. 

Management-for-hire

Våre konsulenter består av erfarne medarbeidere med leder- og spesialisterfaring på ulike nivå og fra ulike bransjer. Dette gjør dem svært velegnet til å ta på seg leder- eller spesialistfunksjoner i en kortere eller lengre periode.