Lean Six Sigma Svart Belte, sertifisering

01.08.2017 kl. 08.00 til 31.12.2020 kl. 08.00

Billett-type Frist for påmelding Pris Antall
L6SBB - kursavgift
31.12.2020 16995,00 kr 16995.0 NOK

Forbedringskultur og vitenskapelig tilnærming

Lange linjer, systemløsning og design 

Lean Six Sigma Svart Belte, sertifisering

Nettstudiet i Lean Six Sigma Svart Belte er en videreføring av kurset Lean Six Sigma Grønt Belte, sertifisering. 

Fokuset i dette kurset er langsiktig strategi og organisasjonsutvikling med basis i Lean og Six Sigma.  

I kurset jobber vi med strategiutvikling, prioritering av strategiske initiativer, og catchball-prosessen, samt at vi går inn på anvendelsen av Lean i styrerommet og Lean innovasjon. Vi går vi inn på Toyota Kata som kan defineres som ledelse ved "systematisk forfølgelse av ønskede tilstander ved å benytte menneskelige evner i en samordnet måte».

I kurset vil du oppnå et enda høyere analytisk nivå innen six sigma og du vil styrke kompetansen i six sigma problemløsning og bruk av tilhørende programvare.

Læringsmål

I Lean Six Sigma Svart Belte, sertifisering, vil du jobbe med et eget forbedringsprosjekt på samme måte som i Lean Six Sigma Grønt Belte, sertifisering. På den måten vil du og bedriften din, sitte igjen med en betydelig større nytteverdi ved fullført kurs. Etter kurset vil  du også være i stand til selv å:

 • Være i stand til å ta en lederrolle med bakgrunn i Lean og Six Sigma strategi, utviklings- og veiledningskompetanse.
 • Framstå som gode og kunnskapsrike ledere innen organisasjonens Six Sigma - arbeid.
 • Har utviklet evne til å lede andre Lean Six Sigma gul- og grønn-belter
 • Har oppnådd et høyere analytisk nivå enn grønn-belter og evner i større grad å anvende en vitenskaplige tilnærming i forbindelse med problemidentifikasjon, måling, analyse, implementering og resultatkontroll
 • Klarer å utvikle egne forretningscase med bakgrunn i Lean Six Sigma kost-nytte betraktninger
 • Er komfortable med å bruke six sigma programvare i forbindelse med problemløsning
 • Er komfortable med å ha resultatansvar knyttet til Six Sigma forbedringsarbeid

Forkunnskaper

Deltakere som ønsker å ta Lean Six Sigma Svart Belte, sertifisering må først ha gjennomført Lean Six Sigma Grønt Belte, sertifisering

Det er mulig å melde seg opp i begge kurs parallelt, men man må ha bestått alle del-eksamener i begge kurs før man får godkjent sertifisering i Lean Six Sigma Grønt Belte.

Dersom man har gjennomført Lean Six Sigma Grønt Belte hos et annet sertifiseringsorgan, må man sende inn dokumentasjon på hva denne sertifiseringen inneholder da det er stor variasjon i kvaliteten på det som tilbys. 

Nivået på en del kombinerte Lean Six Sigma - kurs er vanligvis lavt hos mange kurstilbydere da det ikke settes av nok tid - spesielt til Six Sigma opplæringen. Det vil da bli foretatt en egen vurdering om opplæringen man har fått er av tilstrekkelig kvalitet til å kunne godkjennes eller om et tilpasset opplegg er nødvendig.

eLæringsportal

Dette er et nettstudium som gjør det mulig å lære om Lean Six Sigma uten nødvendigvis å ta seg fri fra full jobb. Etter å ha betalt kursavgiften, vil du få tilgang til vår elæringsportal i 6 måneder.

Klikk denne lenken for å lære om hvorfor du skal velge våre eLærings-studium i stedet for et tradisjonelt kurs.

Veien videre

Etter fullført kurs i Lean Six Sigma Svart Belte, kan du studere videre til Lean Six Sigma Master Svart Belte ved å ta en eller flere av våre spesialiseringsmoduler. 

Klikk bildet for oversikt over kursenes moduloppbygning.

Arbeidsbelastning og gjennomføring

Lean Six Sigma Svart Belte, sertifisering legger opp til en samlet arbeidsbelastning tilsvarende 6 arbeidsdager inkludert oppgaveløsning. 

Fra oppstarten, vil det jevnlig bli lagt ut videoleksjoner der du i eget tempo kan følge undervisningen. Du kan åpne, pause og spole fram og tilbake i våre profesjonelle videoleksjoner så mye du vil, laste ned og løse oppgaver på nettet, samt få tilgang til diverse maler og annet undervisningsmateriell. Når undervisningsopplegget er gjennomført og du føler deg klar for det, vil du kunne ta eksamen online, og, ved bestått eksamen, vil du få oversendt ditt sertifiseringsbevis.

Deltakere som følger kurset vil få oppfølging via kursforumet, personlig via kursportalen og elektroniske gruppe-samlinger/webinarer ette ønske. Det legges opp til frivillige nettverkssamlinger hos deltakerne eller ledende Lean Six Sigma referansebedrifter i Norge/utlandet.

Disse samlingene vil bidra til å øke læringsutbyttet, men er ikke nødvendig for å bestå sertifiserings-eksamenen.

All undervisning foregår på norsk. I den grad det benyttes engelsk - eksempelvis ved videoer fra internasjonale virksomheter - vil disse bli fulgt av norsk forklaring eller undertekster.

Sertifisering

For å bli sertifisert må kurset gjennomføres inkludert obligatoriske oppgaver. Sertifiseringseksamen må bestås med minimum 75% riktige svar. De som ikke består eksamen vil få kursbevis for deltakelse, men blir ikke sertifisert.

Internasjonal sertifisering

Deltakere som ønsker det kan, etter gjennomført opplæring hos AGON Solutions AS, oppnå internasjonal sertifisering i lean fra The Lean Certification Alliance, samt i Six Sigma fra fra det svært anerkjente American Society of Quality (ASQ). 

The Lean Certification Alliance er en sammenslutning av de 4 ledende og mest anerkjente sertifiseringsorganene innen Lean internasjonalt - dvs. American Society for Quality (ASQ), Association for Manufacturing Excellence (AME), Shingo Institute, og SME.

Merk at deltakere som ønsker å gå opp til internasjonal sertifisering må ha minimum tre (Six Sigma) eller fem års yrkeserfaring (Lean) som omfatter ledelse av ulike forbedringsteam, gjennomføre endringer som går over flere verdistrømmer , ledelse og veiledning av andre ledere i transformasjonsprosessen , og dokumentert suksess i å drive Lean Six Sigma organisatorisk og menneskelig utviklingsinnsats. Arbeid som lærling, trainee eller lignende godkjennes ikke. For Six Sigma må man sende inn ett dokumentert prosjekt med signert erklæring. 

For internasjonal sertifisering, må man betale egen eksamensavgift og melde seg opp til den internasjonale sertifiserings-eksamenen. Internasjonal sertifisering er på engelsk.

Instruktører

AGON Solutions AS benytter kun instruktører med lang erfaring fra industri og offentlig/privat næringsliv. 

Fagansvarlig er førsteamanuensis Ole Holte Sandvik ved Høgskolen i Molde, avdeling for logistikk. Ole Holte Sandvik har i tillegg til akademisk bakgrunn og kompetanse innen Lean Six Sigma, flere års erfaring som blant annet driftssjef, kvalitetssjef og konsulent fra industrien. 

Resultater

Resultater av Lean Six Sigma oppnås gjennom langvarig innsats og kontinuitet i forbedringsarbeidet. For organisasjoner som inkluderer Lean Six Sigma som en sentral og naturlig del av sin bedriftskultur er noen vanlige resultater:

 • Vesentlig reduserte gjennomløpstider og saksbehandlingstider
 • Mindre overtidsbruk
 • Bedre leveringspresisjon
 • Redusert sykefravær og økt trivsel
 • Forbedret medarbeidertilfredshet
 • Bedre oversikt og mindre opplevd stress
 • Færre produktavvik og færre saksbehandlingsfeil
 • Økt produktkvalitet og mer fleksibilitet i organisasjonen
 • Økt engasjement omkring egen arbeidshverdag og fokus på kontinuerlig forbedring

Bli med og oppnå resultater du, også!

Innhold

Temaoversikt (modul D)
Lean bedriftskultur
 • Mer om Lean holdningsskapende arbeid 
 • Normer og verdier
 • Gjøre Lean-arbeidet person-uavhengig
System for kontinuerlig prosessforbedring
 • Aktivt lede selvstendige Lean-team
 • Utvikle Lean-resultatenheter
 • Etablere Lean organisasjonsstrukturer
 • Videreutvikle Lean i den utvidede forsyningskjeden
Kontinuerlig prosessforbedring - teknikker og praksis
 • Bruk av planleggingsverktøy for å sette strategi og retning
 • 100-dagers plan
 • Hoshin Kanri
 • Catch ball-prosessen
 • Lean produktutvikling og innovasjon
 • Lean canvas
Lean kontekst-spesifikt
 • Lean regnskap
 • Lean i prosjektstyrte næringer
 • Leagile organisasjoner
Oppgaver
 • Oppfølging av læringsmål.
 • Eget prosjekt.

Innhold

Temaoversikt (modul E)
Lean katalysator-prosessen
 • Bruke verktøy og teknikker til å bygge relasjoner i den utvidede verdistrømmen
 • Mer om oppfølging av operativ visjon, 
 • Realisering av forretningsidé, overordnede mål, misjon og visjon
Lean veiledning og praksis
 • Toyota Kata
 • Forbedrings-Kata
 • Coaching-Kata
 • Håndtere utfordringer
 • Situasjonsanalyse
Styret og ledelsens rolle
 • Rapportering til styret
 • Aktiv involvering
 • Prosesskompetanse
Samstemming av Lean organisasjonskultur, verktøy og praksis
 • Bygge en varig prestasjonskultur gjennom langsiktig planlegging som følges opp i det daglige
 • Se bak resultatene - del resultatene
Økonomiske resultater og målstyring
 • Koble belønning og anerkjennelse til ønskede resultater og etabler forventninger om samsvar
 • Benchmark mot verdensklasse-selskaper
 • Fellesskapets ryggmargsrefleks
Oppgaver
 • Oppfølging av læringsmål.
 • Eget prosjekt fortsetter.

Innhold

Temaoversikt (modul H)
Six Sigma organisasjonsdekkende planlegging og anvendelse
 • Organisasjonsmessige betraktninger
 • Lederskap
Styring av prosess og målinger på tvers av organisasjonen
 • Påvirkning på interessenter
 • Benchmarking
 • Operative, taktiske, strategiske målinger
 • Finansielle resultatmål
Team-ledelse
 • Bygge teamet
 • Menneskelige faktorer
 • Motivasjonsfaktorer
 • Six Sigma organisasjonsinterne utviklingsprogrammer
 • Anvende Lean og Six Sigma til effektiv møteledelse
 • Bruk av Six Sigma til gruppeavgjørelser
Define-fasen
 • Kundens stemme
 • Utvikle forretningscaset og prosjektmandatet
 • Prosjektstyring og framdriftsoppfølging
 • Six Sigma analytiske verktøy
Measure-fasen
 • Prosesskarakteristikker
 • Erfaringer fra Lean
 • Datainnsamling, utvalgsanalyse, datatyper, måleskalaer
 • Målesystemanalyse
 • Målesystemer på tvers av organisasjonen, metrologi og sporbarhet
 • Statistikk
 • Sannsynlighetsberegning av utfall
 • Prosessevne og ytelse
 • Hva gjør vi med ikke-normale data og ytelse vs. spesifikasjon
 • Prestasjonsutvikling over tid
Analyze-fasen
 • Six Sigma og håndtering av samvariasjon mellom faktorer
 • Bruk av regresjon for å forutse fremtidig utvikling
 • Utslag funnet, kan vi stole på dem?
 • Tester for å finne troverdigheten i et resultat
 • Ikke-parametriske tester og når det er hensiktsmessig å bruke dem.
 • Six Sigma analyse og risikovurderinger - gjenbesøk og fornyet fokus
Improve-fasen
 • Fortsettelse på eksperimentdesign, terminologi, designprinsipper og planlegging
 • Lean-metoder som kan benyttes i improve-fasen
Control-fasen
 • Statistisk prosesskontroll (SPC)
 • Kontrollplan og analyse
 • Fastholde forbedringer
 • Dokumentasjon, trening og pågående evaluering
Design for Six Sigma (DFSS)
 • DFSS-metodologi
 • Design for X
 • Robust design

Oppfølging

 • Test av læringsmål.
 • Oppgaver på nett.

Lean-verktøy

Nedlastbare verktøy
 • 5S-revisjonsskjema
 • 5S-egenevaluering
 • SOP
 • SQDC-tavlemal
 • Spaghetti-diagram
 • A3-maler
 • Lean levende møtereferater
 • Visuelle styringsparametre
 • Lean-eksempler
 • Prioriteringsmatrise
 • Vi-plan
 • VSM-veileder
 • Mal for datafangst
 • SMARTE-mål
 • Kaizen-charter
 • Observasjons-skjema
 • SIPOC-mal
 • Gemba-tur instruksjoner
 • Lean canvas
 • Catch-balling
 • X-matrise
 • Lean styreverktøy
 • Instruksjonsnotater
 • ...med mer.

Six Sigma-verktøy

Nedlastbare verktøy
 • Mal for Six Sigma team/prosjekt-mandat
 • 5*Hvorfor
 • Årsaks-virkningsdiagram
 • Kraftfelt-analyse
 • FMEA-mal
 • Tilhørighetsdiagram
 • Maler for datafangst
 • SIPOC-skjema
 • Risiko-tablå
 • TPS-huset
 • Six Sigma-eksempler
 • QFD-matrise
 • Six Sigma-kontrollskjema
 • Gant-skjema
 • Prioriteringsmatriser
 • PERT-eksempel
 • Rangert multivoting-eksempel
 • Pareto-eksempel
 • Eksempel med bruk av regresjon
 • Kano-modellen
 • SMART-skjema
 • Nettverksdiagrammer
 • Relasjonsdiagrammer
 • RACI-modellen
 • Prosessflyt-skjema
 • Tilleggsforklaringer til grunnleggende statistiske beregninger
 • MANOVA-eksempler
 • ANOVA-eksempler
 • Diverse Lean-maler
 • Instruksjonsnotater
 • ...med mer

Kurset holdes følgende dager

Dette er et nettstudium og er tilgjengelig 24/7.

Deltakere som følger kurset vil få oppfølging via kursforumet, gruppe-samlinger og personlig via kursportalen. Det legges opp til frivillige nettverkssamlinger hos deltakerne eller andre bedrifter etter eget ønske. Disse samlingene vil bidra til å øke læringsutbyttet, men er ikke nødvendig for å bestå sertifiseringseksamenen.

Oppnå resultater ved å kombinere Lean forbedringskultur med Six Sigma objektiv forbedringsmetodikk.

Meld deg på eller kontakt oss om du ønsker mer informasjon.

Når

Fra 01.08.2017 kl. 08.00
To 31.12.2020 kl. 08.00

Arrangør

AGON Solutions AS
(+47) 40 28 35 84
post@agonsolutions.no

Sosiale media

Delta på Twitter

Finn ut hva folk sier om dette arrangementet og delta i samtalen.

Bruk tag #L6SBB-AGON