Lean Six Sigma Grønt Belte, sertifisering

01.05.2017 kl. 08.00 til 31.12.2020 kl. 08.00

Billett-type Frist for påmelding Pris Antall
L6SGB - kursavgift
31.12.2020 16995,00 kr 16995.0 NOK

Forbedringskultur og vitenskapelig tilnærming

Lean ledelsessystem, lean transformasjon og endringsledelse

Lean Six Sigma Grønt Belte, sertifisering

Nettstudiet i Lean Six Sigma Grønt Belte er en videreføring av kurset Lean Six Sigma Gult Belte, sertifisering. 

Fra å kjenne Lean og Six Sigma på et grunnleggende nivå, lærer du om Lean som et helhetlig ledelsessystem i kombinasjon med styrket kompetanse i Six Sigmas vitenskapelige tilnærming til problemløsning og metodikk for å redusere ugunstig variasjon. 


Læringsmål

I Lean Six Sigma Grønt Belte, sertifisering, vil du jobbe med et eget forbedringsprosjekt på samme måte som i Lean Six Sigma Gult Belte, sertifisering. På den måten vil du og bedriften din, sitte igjen med en betydelig større nytteverdi ved fullført kurs. Etter kurset vil  du også være i stand til selv å:

 • Identifisere enda flere interne forbedringsområder og gjennomføre egne forbedringsprosjekter
 • Veilede andre Gul-belter belter og lede grupper som jobber i forbedringsteam
 • Utvise større trygghet og kompetanse innen fagområdet Lean og Six Sigma og fungere som lokal veileder for andre gulbelter
 • Økt kunnskap om bruken av Lean Six Sigma og organisatoriske mål
 • Styrket evne til å gjennomføre kost-nytte betraktninger med bakgrunn i Lean Six Sigma
 • Lære om balansert målstyring for å fremme kundens stemme (Voice-of-the-Customer).
 • Kjenne til Design for Six Sigma metodikk og bruk av FMEA
 • Styrket kunnskap om Six Sigma prosjektstyring og evne til å identifisere nye prosjekter
 • Evne til å gjennomføre Lean Six Sigma prosjektrisiko-betraktninger
 • Bruke statistisk programvare i forbindelse med problemløsning
 • Styrket kompetanse på prestasjonsstyring
 • Forbedre kompetanse på rotårsaksanalyse og statistisk prosesskontroll

Forkunnskaper

Deltakere som ønsker å ta Lean Six Sigma Grønt Belte, sertifisering må først ha gjennomført Lean Six Sigma Gult Belte, sertifisering

Det er mulig å melde seg opp i begge kurs parallelt, men man må ha bestått alle del-eksamener i begge kurs før man får godkjent sertifisering i Lean Six Sigma Grønt Belte.

Dersom man har gjennomført Lean Six Sigma Gult Belte hos et annet sertifiseringsorgan, må man sende inn dokumentasjon på hva denne sertifiseringen inneholder da det er stor variasjon i kvaliteten på det som tilbys. 

Nivået på en del kombinerte Lean Six Sigma - kurs er vanligvis lavt hos mange kurstilbydere da det ikke settes av nok tid - spesielt til Six Sigma opplæringen. Det vil da bli foretatt en egen vurdering om opplæringen man har fått er av tilstrekkelig kvalitet til å kunne godkjennes eller om et tilpasset opplegg er nødvendig.

eLæringsportal

Dette er et nettstudium som gjør det mulig å lære om Lean Six Sigma uten nødvendigvis å ta seg fri fra full jobb. Etter å ha betalt kursavgiften, vil du få tilgang til vår elæringsportal i 6 måneder.

Klikk denne lenken for å lære om hvorfor du skal velge våre eLærings-studium i stedet for et tradisjonelt kurs.

Veien videre

Etter fullført kurs i Lean Six Sigma Grønt Belte, kan du studere videre og oppnå sertifisering i Lean Six Sigma Svart Belte eller gå hele veien til Lean Six Sigma Master Svart Belte. Du kan også komplettere utdannelsen med noen av våre spesialiseringskurs. 

Klikk bildet for oversikt over kursenes moduloppbygning.

Arbeidsbelastning og gjennomføring

Lean Six Sigma Grønt Belte, sertifisering legger opp til en samlet arbeidsbelastning tilsvarende 7 arbeidsdager inkludert oppgaveløsning. 

Fra oppstarten, vil det jevnlig bli lagt ut videoleksjoner der du i eget tempo kan følge undervisningen. Du kan åpne, pause og spole fram og tilbake i våre profesjonelle videoleksjoner så mye du vil, laste ned og løse oppgaver på nettet, samt få tilgang til diverse maler og annet undervisningsmateriell. Når undervisningsopplegget er gjennomført og du føler deg klar for det, vil du kunne ta eksamen online, og, ved bestått eksamen, vil du få oversendt ditt sertifiseringsbevis.

Deltakere som følger kurset vil få oppfølging via kursforumet, personlig via kursportalen og elektroniske gruppe-samlinger/webinarer ette ønske. Det legges opp til frivillige nettverkssamlinger hos deltakerne eller referansebedrifter etter eget ønske. Disse samlingene vil bidra til å øke læringsutbyttet, men er ikke nødvendig for å bestå sertifiserings-eksamenen.

All undervisning foregår på norsk. I den grad det benyttes engelsk - eksempelvis ved videoer fra internasjonale virksomheter - vil disse bli fulgt av norsk forklaring eller undertekster.

Sertifisering

For å bli sertifisert må kurset gjennomføres inkludert obligatoriske oppgaver. Sertifiseringseksamen må bestås med minimum 75% riktige svar. De som ikke består eksamen vil få kursbevis for deltakelse, men blir ikke sertifisert.

Internasjonal sertifisering

Deltakere som ønsker det kan, etter gjennomført opplæring hos AGON Solutions AS, oppnå internasjonal sertifisering i lean fra The Lean Certification Alliance, samt i Six Sigma fra fra det svært anerkjente American Society of Quality (ASQ). 

The Lean Certification Alliance er en sammenslutning av de 4 ledende og mest anerkjente sertifiseringsorganene innen Lean internasjonalt - dvs. American Society for Quality (ASQ), Association for Manufacturing Excellence (AME), Shingo Institute, og SME.

Merk at for å oppnå internasjonale sertifisering i Six Sigma, må deltakerne melde seg på den engelskspråklige sertifiserings-eksamenen i Six Sigma ved et av ASQs lokasjoner og betale eksamensavgift til ASQ. 

Den internasjonale sertifiseringen for Grønt Belte krever også at man kan dokumentere minimum tre års arbeidserfaring i full stilling innen et fagområde som er relevant for sertifiseringen. Arbeid som lærling, trainee eller lignende godkjennes ikke. 

For internasjonal sertifisering, må man betale egen eksamensavgift og melde seg opp til den internasjonale sertifiserings-eksamenen. Internasjonal sertifisering er på engelsk.

Resultater

Resultater av Lean Six Sigma oppnås gjennom langvarig innsats og kontinuitet i forbedringsarbeidet. For organisasjoner som inkluderer Lean Six Sigma som en sentral og naturlig del av sin bedriftskultur er noen vanlige resultater:

 • Vesentlig reduserte gjennomløpstider og saksbehandlingstider
 • Mindre overtidsbruk
 • Bedre leveringspresisjon
 • Redusert sykefravær og økt trivsel
 • Forbedret medarbeidertilfredshet
 • Bedre oversikt og mindre opplevd stress
 • Færre produktavvik og færre saksbehandlingsfeil
 • Økt produktkvalitet og mer fleksibilitet i organisasjonen
 • Økt engasjement omkring egen arbeidshverdag og fokus på kontinuerlig forbedring

Bli med og oppnå resultater du, også!

Innhold

Temaoversikt (modul B)
Lean bedriftskultur
 • Hvordan møte motstand?
 • Håndtere "haiene"
 • Normer og verdier
 • Operativ styring
System for kontinuerlig prosessforbedring
 • Definere målnivå
 • Etablere Lean insentivordninger
 • PDCA som grunnlag for valg av framgangsmåte
 • Etabler og dyrk visuell styring
Kontinuerlig prosessforbedring - teknikker og praksis
 • Utvikle og dyrke anvendelsen av standardiserte verktøy og metoder
 • Lean veilederen
 • Lean 3P
 • Bruk av benchmarking i forbedringsprosessen
 • Hoshin Planlegging
 • Jidoka 
 • Lean produkt design
 • A3 og X-matrise
 • Standardisering og introduksjon av Lean på flere områder
Målesystemer og de viktigste Lean måleindikatorene
 • Forutse faktorer som kan lede til sub-optimering
 • Fjerning av ugunstig adferd og beslutninger tatt på feil grunnlag
 • Harde og myke måletall
 • Identifiser prosesser som øker kostnadene og hold et våkent øye med kostnadsdriverne
Oppgaver
 • Oppfølging av læringsmål.
 • Eget prosjekt.

Innhold

Temaoversikt (modul C)
Lean katalysator-prosessen
 • Skape lærende miljø gjennom å øke myndighet og ansvar ut i organisasjonen
 • Etablere operativ visjon 
 • Juster systemer i forhold til forretningsidé, overordnede mål, misjon og visjon
 • Revisjon og tilbakemeldinger
Lean veiledning og praksis
 • Kommunikasjon og oppfølging av leverandører, interessenter og kunder
 • Planlegge, utvikle og gjenomføre Lean trenings-sesjoner
 • Anvendelse av vitenskapelig fremgangsmåte i forbedringsarbeid.
Lean tilstedeværelse
 • Gemba og Genchi Genbutsu
 • Teknikk for gjennomføring
 • Kjerne og støtte-prosessenes rolle i verdi-likningen
 • Kaizen og Blitz-Kaizen
 • Involvering av ledelse og ledelsens betydning
 • Dokumenterte prosesser
 • Verdistrømsanalyse fortsatt
 • Styrking av standardiserings-prosessen
 • A3 på ledernivå
 • Lean møteledelse
Samstemming av Lean organisasjonskultur, verktøy og praksis
 • Ressurstilgang
 • Tilbakemeldingsmekanismer
 • Konsistens og presisjon
Økonomiske resultater og målstyring
 • Økonomiske måltalls betydning for systemets selvoppholdelse
 • Anvende totalkostnads-prinsippet
Oppgaver
 • Oppfølging av læringsmål.
 • Eget prosjekt fortsetter.

Innhold

Temaoversikt (modul G)
Six Sigma og organisasjonen
 • Six Sigma og organisatoriske mål, drivere og måleindikatorer
 • Andre driftsfilosofier, kvalitets- og styringssystemer
 • Design for Six Sigma metodikk og FMEA
Define-fasen
 • Prosjekt-utvelgelse
 • Kundens stemme, identifikasjon, krav og data-analyse
 • Anvendelse av QFD-funksjonen for å transformere kundekrav til leveranse-egenskaper
 • Prosjektledelse, planlegging, dokumentasjon, risikostyring og avslutning
 • Six Sigma styrings- og planleggingsverktøy
 • Måling av forretningsytelse i forbindelse med prosesser
 • Kommunikasjonsformer og kanaler
 • Team-dynamikk, roller, ansvar og verktøy
Measure-fasen
 • Six Sigma prosessanalyse og dokumentasjon
 • Sannsynlighetsregning og statistikk
 • Innsamling og sammenslåing av data
 • Tolking av grafdata
 • Målesystemanalyse
 • Prosesseringsevne (Cp, Cpk) og prosessytelse (Pp, Ppk)
Analyze-fasen
 • Eksplorativ dataanalyse
 • Hypotesebasert vitenskapelig tilnærming til forbedring

Improve-fasen

 • Eksperimentdesign
 • Six Sigma rotårsaksanalyse
 • Verktøy Six Sigma deler med Lean
Control-fasen
 • Statistisk prosesskontroll (SPC)
 • Kontrollplan
 • Lean-verktøy for prosesskontroll

Oppfølging

 • Test av læringsmål.
 • Oppgaver på nett.

Lean-verktøy

Nedlastbare verktøy
 • 5S-revisjonsskjema
 • 5S-egenevaluering
 • SOP
 • SQDC-tavlemal
 • Spaghetti-diagram
 • A3-maler
 • Lean levende møtereferater
 • Visuelle styringsparametre
 • Lean-eksempler
 • Prioriteringsmatrise
 • Vi-plan
 • VSM-veileder
 • Mal for datafangst
 • SMARTE-mål
 • Kaizen-charter
 • Observasjons-skjema
 • SIPOC-mal
 • Gemba-tur instruksjoner
 • Instruksjonsnotater
 • ...med mer.

Six Sigma-verktøy

Nedlastbare verktøy
 • Mal for Six Sigma team/prosjekt-mandat
 • 5*Hvorfor
 • Årsaks-virkningsdiagram
 • Kraftfelt-analyse
 • FMEA-mal
 • Tilhørighetsdiagram
 • Maler for datafangst
 • SIPOC-skjema
 • Risiko-tablå
 • TPS-huset
 • Six Sigma-eksempler
 • QFD-matrise
 • Six Sigma-kontrollskjema
 • Gant-skjema
 • Prioriteringsmatriser
 • PERT-eksempel
 • Rangert multivoting-eksempel
 • Pareto-eksempel
 • Eksempel med bruk av regresjon
 • Instruksjonsnotater
 • ...med mer

Kurset holdes følgende dager

Dette er et nettstudium og er tilgjengelig 24/7.

Deltakere som følger kurset vil få oppfølging via kursforumet, gruppe-samlinger og personlig via kursportalen. Det legges opp til frivillige nettverkssamlinger hos deltakerne eller andre bedrifter etter eget ønske. Disse samlingene vil bidra til å øke læringsutbyttet, men er ikke nødvendig for å bestå sertifiseringseksamenen.

Oppnå resultater ved å kombinere Lean forbedringskultur med Six Sigma objektiv forbedringsmetodikk.

Meld deg på eller kontakt oss om du ønsker mer informasjon.

Når

Fra 01.05.2017 kl. 08.00
To 31.12.2020 kl. 08.00

Arrangør

AGON Solutions AS
(+47) 40 28 35 84
post@agonsolutions.no

Sosiale media

Delta på Twitter

Finn ut hva folk sier om dette arrangementet og delta i samtalen.

Bruk tag #L6SGB-AGON