Lean Green Belt (Silver - 3 dager intensivt), sertifisering

15.03.2017 kl. 08.00 til 17.03.2017 kl. 18.00

Oslo sentrum
Oslo, Norge

Billett-type Frist for påmelding Pris Antall

Lær kontinuerlig og systematisk forbedringsarbeid

Lean ledelsessystem, lean transformasjon og endringsledelse

Lean Green Belt (Silver), sertifisering

I dette studiet i Lean Green Belt (Silver) utvikler du kunnskapen din videre fra det du lærte i Lean Yellow Belt (Bronze). Fra å kjenne Lean på et grunnleggende nivå, vil du nå lære mer om Lean som et helhetlig ledelsessystem og du vil lære om hvordan organisasjoner kan forvandles til en velfungerende enhet der alle deltar og i større grad selv tar ansvar for organisasjonens utvikling og resultater. 

Du vil lære mer om prinsipper for kontinuerlig forbedring og å bygge en verdibasert kultur som setter mennesket i sentrum for de prestasjonene som oppnås.

Merk at Lean Green Belt (Silver) også med fordel kan kombineres med kompetanse innen Six Sigma da disse utfyller hverandre svært godt. 


Læringsmål

Som en del av kurset Lean Green Belt, sertifisering, vil du jobbe med et eget forbedringsprosjekt. På den måten vil du og bedriften din, sitte igjen med en betydelig større nytteverdi ved fullført kurs. Etter kurset vil  du også være i stand til selv å:

 • Identifisere enda flere interne forbedringsområder og gjennomføre egne forbedringsprosjekter
 • Veilede andre Lean Yellow (Bronze) belter og lede grupper som jobber i forbedringsteam
 • Utvise større trygghet og kompetanse innen fagområdet Lean og fungere som lokal veileder for andre gulbelter

Forkunnskaper

Deltakere som ønsker å ta Lean Green Belt (Silver), sertifisering må først ha gjennomført Lean Yellow Belt (Bronze), sertifisering. 

Det er mulig å melde seg opp i begge kurs parallelt, men man må ha bestått eksamen i begge kurs før man får godkjent sertifisering i Lean Green Belt (Silver).

Dersom man har gjennomført Lean Yellow Belt hos et annet sertifiseringsorgan, må man sende inn dokumentasjon på hva denne sertifiseringen inneholder da det er stor variasjon i kvaliteten på det som tilbys. Det vil da bli foretatt en egen vurdering om denne er av tilstrekkelig kvalitet til å kunne godkjennes.

Veien videre

Etter fullført kurs i Lean Green Belt (Silver), kan du studere videre og oppnå sertifisering i Lean Black Belt (Gold) eller gå hele veien til Lean Six Sigma Master Black Belt. Du kan også komplettere utdannelsen med noen av våre spesialiseringskurs. 

Klikk bildet for oversikt over kursenes moduloppbygning.

Arbeidsbelastning og gjennomføring

Lean Green Belt (Silver), sertifisering legger opp til en samlet arbeidsbelastning tilsvarende 4 arbeidsdager inkludert oppgaveløsning. Dette kurset er lagt opp som et intensivkurs over 3 dager.

All undervisning foregår på norsk. 

Sertifisering

For å bli sertifisert må kurset gjennomføres inkludert obligatoriske oppgaver. Sertifiseringseksamen må bestås med minimum 75% riktige svar. De som ikke består eksamen vil få kursbevis for deltakelse, men blir ikke sertifisert.

Internasjonal sertifisering

Etter gjennomført sertifisering i Lean Green Belt (Silver) fra AGON Solutions AS, er kandidatene kvalifisert til internasjonal sertifisering fra The Lean Certification Alliance. 

The Lean Certification Alliance er sammensatt av de 4 ledende og mest anerkjente sertifiseringsorganene innen Lean internasjonalt - dvs. American Society for Quality (ASQ), Association for Manufacturing Excellence (AME), Shingo Institute, og SME.

Deltakere som ønsker å gå opp til internasjonal sertifisering bør ha minimum 2 års yrkeserfaring som inkluderer å lede Lean forbedringsteam, vellykket anvendelse av Lean tankegang, prosesser og teknikker for verdistrømsforbedring, samt styrking av andres lean atferd.

For internasjonal sertifisering, må man betale egen eksamensavgift og melde seg opp til den internasjonale sertifiserings-eksamenen. Internasjonal sertifisering er på engelsk.

Instruktører

AGON Solutions AS benytter kun instruktører med lang erfaring fra industri og offentlig/privat næringsliv. 

Fagansvarlig er førsteamanuensis Ole Holte Sandvik ved Høgskolen i Molde, avdeling for logistikk. Ole Holte Sandvik har i tillegg til akademisk bakgrunn og kompetanse innen Lean Six Sigma, flere års erfaring som blant annet driftssjef, kvalitetssjef og konsulent fra industrien. 

Resultater

Resultater av Lean oppnås gjennom langvarig innsats og kontinuitet i forbedringsarbeidet. For organisasjoner som inkluderer Lean som en sentral og naturlig del av sin bedriftskultur er noen vanlige resultater:

 • Vesentlig reduserte gjennomløpstider og saksbehandlingstider
 • Mindre overtidsbruk
 • Bedre leveringspresisjon
 • Redusert sykefravær og økt trivsel
 • Forbedret medarbeidertilfredshet
 • Bedre oversikt og mindre opplevd stress
 • Færre produktavvik og færre saksbehandlingsfeil
 • Økt produktkvalitet og mer fleksibilitet i organisasjonen
 • Økt engasjement omkring egen arbeidshverdag og fokus på kontinuerlig forbedring

Bli med og oppnå resultater du, også!

Innhold

Temaoversikt (modul B)
Lean bedriftskultur
 • Hvordan møte motstand?
 • Håndtere "haiene"
 • Normer og verdier
 • Operativ styring
System for kontinuerlig prosessforbedring
 • Definere målnivå
 • Etablere Lean insentivordninger
 • PDCA som grunnlag for valg av framgangsmåte
 • Etabler og dyrk visuell styring
Kontinuerlig prosessforbedring - teknikker og praksis
 • Utvikle og dyrke anvendelsen av standardiserte verktøy og metoder
 • Lean veilederen
 • Lean 3P
 • Bruk av benchmarking i forbedringsprosessen
 • Hoshin Planlegging
 • Jidoka 
 • Lean produkt design
 • A3 og X-matrise
 • Standardisering og introduksjon av Lean på flere områder
Målesystemer og de viktigste Lean måleindikatorene
 • Forutse faktorer som kan lede til sub-optimering
 • Fjerning av ugunstig adferd og beslutninger tatt på feil grunnlag
 • Harde og myke måletall
 • Identifiser prosesser som øker kostnadene og hold et våkent øye med kostnadsdriverne
Oppgaver
 • Oppfølging av læringsmål.
 • Eget prosjekt.

Innhold

Temaoversikt (modul C)
Lean katalysator-prosessen
 • Skape lærende miljø gjennom å øke myndighet og ansvar ut i organisasjonen
 • Etablere operativ visjon 
 • Juster systemer i forhold til forretningsidé, overordnede mål, misjon og visjon
 • Revisjon og tilbakemeldinger
Lean veiledning og praksis
 • Kommunikasjon og oppfølging av leverandører, interessenter og kunder
 • Planlegge, utvikle og gjenomføre Lean trenings-sesjoner
 • Anvendelse av vitenskapelig fremgangsmåte i forbedringsarbeid.
Lean tilstedeværelse
 • Gemba og Genchi Genbutsu
 • Teknikk for gjennomføring
 • Kjerne og støtte-prosessenes rolle i verdi-likningen
 • Kaizen og Blitz-Kaizen
 • Involvering av ledelse og ledelsens betydning
 • Dokumenterte prosesser
 • Verdistrømsanalyse fortsatt
 • Styrking av standardiserings-prosessen
 • A3 på ledernivå
 • Lean møteledelse
Samstemming av Lean organisasjonskultur, verktøy og praksis
 • Ressurstilgang
 • Tilbakemeldingsmekanismer
 • Konsistens og presisjon
Økonomiske resultater og målstyring
 • Økonomiske måltalls betydning for systemets selvoppholdelse
 • Anvende totalkostnads-prinsippet
Oppgaver
 • Oppfølging av læringsmål.
 • Eget prosjekt fortsetter.

Lean-verktøy

Nedlastbare verktøy
 • 5S-revisjonsskjema
 • 5S-egenevaluering
 • SOP
 • SQDC-tavlemal
 • Spaghetti-diagram
 • A3-maler
 • Lean levende møtereferater
 • Visuelle styringsparametre
 • Lean-eksempler
 • Prioriteringsmatrise
 • Vi-plan
 • VSM-veileder
 • Mal for datafangst
 • SMARTE-mål
 • Kaizen-charter
 • Observasjons-skjema
 • SIPOC-mal
 • Gemba-tur instruksjoner
 • Instruksjonsnotater
 • ...med mer.

Kurset holdes følgende dager

Når: 15.3.2017-17.3.17.

Sted: Kurset avholdes i lyse og trivelige lokaler i Oslo sentrum, men vil variere noe avhengig av antall påmeldte.

Servering: Lunsj og forfriskninger er inkludert.

Oppnå resultater. Bli LEAN.

Meld deg på eller kontakt oss om du ønsker mer informasjon.

Hvor

Oslo sentrum
Dronning Eufemias gate 16
    Oslo OS 0191
    Norge

Når

Fra 15.03.2017 kl. 08.00
To 17.03.2017 kl. 18.00

Arrangør

AGON Solutions AS
(+47) 40 28 35 84
post@agonsolutions.no

Sosiale media

Delta på Twitter

Finn ut hva folk sier om dette arrangementet og delta i samtalen.

Bruk tag #LGBC-AGON